Morning (5:30am - 12:30pm)

TimeTodaySun 27Mon 28Tue 29Wed 30Thu 01Fri 02
5:30 amXXXXXXX
6:00 amXX99999
6:30 amXX99999
7:00 amXX99999
7:30 amXX99999
8:00 amXX99999
8:30 amXX99999
9:00 amXX99999
9:30 amXX99999
10:00 am9999999
10:30 am9999999
11:00 am9999999
11:30 am9999999
12:00 pm9999999

Afternoon (12:30pm - 5:30pm)

TimeTodaySun 27Mon 28Tue 29Wed 30Thu 01Fri 02
12:30 pm9999999
1:00 pm9999999
1:30 pm9999999
2:00 pm9999999
2:30 pm9999999
3:00 pm9999999
3:30 pm9999999
4:00 pm9999999
4:30 pm9999999
5:00 pmXX99999

Evening (5:30pm - 9:30pm)

TimeTodaySun 27Mon 28Tue 29Wed 30Thu 01Fri 02
5:30 pmXX99999
6:00 pmXX9999X
6:30 pmXX9999X
7:00 pmXXXXXXX
7:30 pmXXXXXXX
8:00 pmXXXXXXX
8:30 pmXXXXXXX
9:00 pmXXXXXXX