Morning (5:30am - 12:30pm)

TimeTodaySun 01Mon 02Tue 03Wed 04Thu 05Fri 06
5:30 amXXXXXXX
6:00 amXX77777
6:30 amXX77777
7:00 amXX77777
7:30 amXX77777
8:00 am7777777
8:30 am7777777
9:00 am7777777
9:30 am7777777
10:00 am7777777
10:30 am7777777
11:00 am7777777
11:30 am7777777
12:00 pm7X77777

Afternoon (12:30pm - 5:30pm)

TimeTodaySun 01Mon 02Tue 03Wed 04Thu 05Fri 06
12:30 pm7X77777
1:00 pm7X77777
1:30 pm7X77777
2:00 pm7X77777
2:30 pm7X77777
3:00 pm7X77777
3:30 pm7X77777
4:00 pmXX77777
4:30 pmXX77777
5:00 pmXX77777

Evening (5:30pm - 9:30pm)

TimeTodaySun 01Mon 02Tue 03Wed 04Thu 05Fri 06
5:30 pmXX77777
6:00 pmXX77777
6:30 pmXX77777
7:00 pmXX7777X
7:30 pmXX7777X
8:00 pmXXXXXXX
8:30 pmXXXXXXX
9:00 pmXXXXXXX