Morning (5:30am - 12:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 amXXXXXXX
6:00 amXX88888
6:30 amXX88888
7:00 amXX88888
7:30 amXX88888
8:00 am8X58885
8:30 am8X58885
9:00 am8X88888
9:30 am8X88858
10:00 am8888858
10:30 am8888888
11:00 am8888888
11:30 am8888888
12:00 pm8888888

Afternoon (12:30pm - 5:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
12:30 pm8888888
1:00 pm8888868
1:30 pm8888868
2:00 pm8888888
2:30 pm8888888
3:00 pm8888888
3:30 pm8888888
4:00 pm8X88888
4:30 pm8X88888
5:00 pmXX88888

Evening (5:30pm - 9:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 pmXX88888
6:00 pmXX88888
6:30 pmXX58888
7:00 pmXX8888X
7:30 pmXX8888X
8:00 pmXXXXXXX
8:30 pmXXXXXXX
9:00 pmXXXXXXX